انتقال اب

انتقال اب انتقال اب انتقال اب انتقال اب

انتقال اب

خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب به مجموعه ای از تاسیسات، شامل لوله، اتصالات و شیرآلات اطلاق می شود که به منظور انتقال سیالات (مایعات و گازها) از نقطه ای به نقطه دیگر احداث می شوند.
مهمترین بخش های یک شبکه توزیع آب یا خطوط انتقال شامل، لوله با جنس های مختلف، ایستگاه پمپاژ به منظور تامین فشار خط، شیرآلات به منظور کنترل و بهره برداری از خط انتقال می باشد. در طراحی یک شبکه توزیع یا خطوط انتقال آب مهمترین پارامترها شامل اختلاف ارتفاع نقطه مبدا و نقطه تحویل، طول مسیر، میزان دبی آب می باشد و عمدتا خطوط انتقال در عمق زمین (Under ground) و به صورت دفنی اجرا می شود.

شمای کلی از خطوط انتقال آب
هرگاه بخواهیم آب و یا دیگر سیالات را از تراز ارتفاع منفی( در نقطه پست زمین ) به نقطه بالاتری انتقال دهیم و یا بخواهیم آب را از یک محل به محل دیگر انتقال دهیم از خطوط انتقال آب استفاده می نماییم. بدین معنا که هرگاه محل ذخیره سیالات شامل آب و یا پساب نسبت به محل مصرف یا تصفیه آن در ارتفاع پایین تری قرار داشته باشد، بایستی به منظور جابجایی آب از شبکه انتقال تحت فشار یا یک خط انتقال استفاده نمود. بدین منظور در محل ذخیره آب در پایین دست، ایستگاه پمپاژ احداث می شود و به وسیله آن، هد یا فشار مورد نیاز خطوط انتقال تامین می گردد. در برخی از موارد نیز اختلاف ارتفاع زیادی بین مبدا و مقصد آب وجود ندارد اما فاصله طولی زیادی وجود دارد که سبب افت فشار آب در طول مسیر می گردد و لذا در این موارد نیز خطوط انتقال کاربرد دارد.
موارد متعددی در طراحی و اجرای بهینه خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب نقش دارند که از آن جمله انتخاب دبی مناسب یا همان ظرفیت خط انتقال می باشد.
از جمله پارامترهای مهم دیگر، تعیین و محاسبه افت فشار در طول مسیر خطوط انتقال آب می باشد که با محاسبات دقیق ریاضی و با توجه به سایز و جنس لوله ها و دبی آب به دست می آید. نقشه مسیر خطوط انتقال و طول و اختلاف ارتفاع آن نیز در برآورد این میزان افت فشار تاثیر بسزایی دارد.
انتخاب جنس مناسب لوله برای خطوط انتقال آب با توجه به شوری و یا خواص فیزیکی آن، عمق دفن لوله و جنس خاک و تاثیر آن بر روی لوله ها از مهمترین عوامل در طراحی و اجرای خطوط انتقال آب می باشند. به مجموع این عوامل نیز باید انتخاب شیرآلات مناسب در طول مسیر خطوط انتقال از جمله شیرآلات یک طرفه، شیرآلات قطع و وصل جریان و از همه مهمتر شیرآلات تخلیه هوا را نیز افزود.

طراحی واحد شبکه توزیع و خطوط انتقال آب
در طراحی یک شبکه توزیع آب و یا خطوط انتقال نخستین مرحله برآورد دبی یا ظرفیت انتقال آب در شبکه و یا خطوط می باشد. به عنوان نمونه در یک کارخانه تولیدی که میزان مصرف آب در فصول مختلف متفاوت می باشد، خطوط انتقال بر اساس دبی ها یا ظرفیت های مذکور طراحی و ساخته می شود و یا در یک شبکه توزیع آب و خطوط انتقال آب شهری که میزان مصرف آب در ساعات مختلف شبانه روز، متفاوت است، دبی یا ظرفیت خطوط انتقال بر همین اساس انتخاب می گردد. به طور کلی در طراحی خطوط انتقال سناریوها یا حالت های مختلفی از دبی را می توان متصور بود که بر اساس آن ظرفیت ها، خطوط انتقال آب طراحی می گردد.
پس از انتخاب دبی خطوط انتقال، تعیین مسیر انتقال آب و محل های مصرفی (نقاط تحویل) صورت می گیرد و بر این اساس نقشه توپوگرافی زمین تهیه می گردد. در این مرحله رقوم زمین و طول مسیر به دقت اندازه گیری و محاسبه می شود. پس از آن با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی آب، جنس خط لوله معین می گردد و بر اساس این جنس می توان میزان افت فشار در طول مسیر را محاسبه نمود. در نقشه توپوگرافی نقاط معارض خطوط انتقال که احیاناً با شبکه ریلی، جاده ها و سایر خطوط در تماس باشد مشخص می شود و به منظور جلوگیری از پدیده سیفون شدن تمهیدات لازم و شیرآلات مناسب تعبیه می گردد.
از آنجایی که در خطوط انتقال تحت فشار تمامی سطح لوله با آب در تماس می باشد، بنابراین سرعت آب در نزدیکی لوله ها (شرایط مرزی) بسیار اندک است اما در مرکز مقطع لوله سرعت بیشتر می باشد. این مساله به دلیل اصطکاک میان سیال (آب) و لوله در خطوط انتقال به وجود می آید، این اصطکاک هم به جنس لوله و  قطر آن بستگی دارد و هم به خواص فیزیکی آب از قبیل دما، ویسکوزیته و دانسیته وابسته می باشد. در طراحی فرآیند خطوط انتقال آب، مدلسازی از کل خطوط انجام می گیرد و میزان افت فشار در اثر اصطکاک داخلی لوله، اختلاف ارتفاع، افت فشار شیرآلات و اتصالات محاسبه می گردد و بر اساس آن فشار مورد نیاز خط انتقال طراحی می شود.
در مرحله نهایی، شیرآلات خطوط انتقال طراحی و انتخاب می گردند و در نهایت اینکه با انتخاب عمق لوله گذاری در طول مسیر خطوط انتقال با توجه به شرایط اقلیمی محل پروژه و محاسبه عمق یخ زدگی آب، عملیات طراحی خطوط انتقال تکمیل می گردد.

Enter your keyword