تامین آب زراهی اراضی تحت پوشش کانال های شهر و طاهری

Project Info
  • Construction Date: مهر90
  • Location: زهک
  • Values: 54043تومان
  • Category: سیستم ابیاری و زهکشی
Project Details

پروژه تامین آب زراهی اراضی تحت پوشش کانال های شهر و طاهری در مهر ماه سال 1390 ، به کارفرمایی شرکت سهامی اب منطقیه ای سیستان و بلوچستان به این شرکت واگذار گردید محل اجرای پروژه در استان سیستان و بلوچستان در حاشیه مرز ایران و افغانستان در کنار رودخانه سیستان شهرستان رابل و شرق شهر زهک می باشد

More Project Details

موضوع این پیمان عبارت است از احداث کانال اصلی انتقال آب از چاه نیمه شماره 1 به کانال شهری و اجزای عملیات اجرایی آن به شرح زیر می باشد :

  • کانال اصلی MC به طول 8/27 کیلومتر با ظرفیت 10 مترمکعب بر ثانیه در تمام طول مسیر می باشد ، آبرسانی به کانال طاهری هم در مواقع لازم با قطع آبرسانی به کانال شهری در این طرح مد نظر قرار گرفته است .
  • این کانال دارای مقطع ذوزنقه با به صورت بتن درجا طراحی شده است و با عرض کف 10 متر ، ارتفاع لاینینگ 1/7 متر و شیب جانبی 2 افقی و 1 عمودی احداث خواهد شد . با توجه به محدودیت های موجود شیب طولی این کانال 1 در 10000 در نظر گرفته شده است .
  • احداث ابنیه فنی مربوط در دو طرف به طول حدود 16/5 کیلومتر خواهد بود

Enter your keyword