عملیات لایروبی رودخانه ها ، انهار و کانالهای منطقه سیستان

Project Info
  • Construction Date: فروردین 97
  • Location: رودخانه های سیستان
  • Values: 479000 میلیون ریال
  • Category: لایروبی
Project Details

پروژه عملیات رایروبی رودخانه ها ، انهار و کانالهای منطقه سیستان در فرئردین سال 1397 با هدف افرایش ظرفیت ابگیری چاه نیمه ها کنترل و مهار جریانهای سیلابی و انتقال و توزیع اب به اراضی پایین دست جهت بهبود و توسعه کشاورزی در محدوده طرح و افزایش سهم ابگبرب جمهوری اسلامی ایران از رودخانه هیرمن ، به کارفرمایی شرکت سهامی اب منطقه ای سیستان بلوچستان به این شرکت واگذار گردید

More Project Details

عملیات موضوع پیمان شامل :

  • لایروبی ساماندهی سیستان از صفر مرزی
  • لایروبی و ساماندهی رودخانه های شیرده ، ملکی ، گلمیر و کانلا شماره 1
  • لایروبی کلیه انهار فرعی منطقه سیستان
  • ساماندهی رودخانه پریان داخلی

Enter your keyword