احداث ایستگاه پمپاژ،آبگیر و کانال انتقال آب به اراضی بلند آب

Project Info
  • Construction Date: 1393
  • Location: زابل
  • Category: ایستگاه پمپاژ
Project Details

این پروژه در مهرماه سال 1393 با هدف ابگیری از رودخانه سیستان با استفاده از سازه آبگیر بتنی و احداث کانال خط انتقال اب به کارفرمایی شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان به این شرکت واگذار گردید.
محل اجرای پروژه در حاشیه مرز ایران و افغانستان و در کنار رودخانه سیستان در شهرستان زابل واقع شده است.

More Project Details

موضوع پیمان عبارت از احداث سازه تلمبه خانه ، سازه آبگیر ، مخزن کش ، حوضچه های لازم ، نصب تجهیزات هیدرو مکانیکی مربوط ، احداث خط انتقال آب و سازه های وابسته می باشد.

آبگیری از رودخانه با استفاده از سازه آبگیری بتنی و 4 دستگاه دلکتر و پمپ ملخی با ظرفیت 750 لیتر برثانیه و ارتفاع پمپاژ 15 متری می باشد که توسط شرکت های داخلی ساخته شده است.

خط انتقال آب کانالی با مقطع ذوزنقه می باشد که بصورت بتن طراحی گردیده و با عرض 1.2 مترو ارتفاع 1.3 متر و شیب جانبی 2 افقی در عمودی می باشد .طول 2.2 کیلومتر از این کانال باکس سر پوشیده ، عرض 3.25 متر و ارتفاع 1.6 متر می باشد

Enter your keyword